Konkursas Všį “Panevėžio mokslo ir technologijų parkas” direktoriaus pareigoms užimti

By in

Skelbimo data 2017 09 07

Konkursą organizuojanti įstaiga:                                       

VŠĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas 

J. Žemgulio g. 46, Panevėžys

Į. k. 300557924

Pareigybės aprašymas:

PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Viešosios įstaigos vadovas.

2. Mėnesinio atlyginimo dydį nustato dalininkų susirinkimas.

3. Atlyginimas nustatomas pagal LR 2010 m gegužės 26 d. nutarimą Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba turi dauguma balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ ir jo pakeitimą 2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 795 (atsižvelgiant į šias rekomendacijas, įstaiga būtų priskiriama III kategorijai).

II. PASKIRTIS

4. Mokslo technologijų direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Panevėžio MTP veiklą. Jis rengia veiklos ir finansinius planus ir teikia juos tvirtinti dalininkų susirinkimui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Panevėžio MTP direktorius vykdo funkcijas taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, technologinių verslų skatinimo srityse.

IV. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VADOVUI:

6. Šias pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (ar jam prilygintą) technologijų mokslų srities išsilavinimą (magistro laipsnis),

6.2. gerai mokėti anglų kalbą, antros užsienio kalbos mokėjimas būtų privalumas,

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų patirtį dirbant mokslinių tyrimų  ir (ar) darbo technologijų inovacijų srityse,

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, finansinę apskaitą, SVV, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, kitą informaciją, reikalingą klausimams, susijusiems su mokslo ir technologijų veikla, spręsti,

6.5. gebėti planuoti ir organizuoti MTP darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus,

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis),

6.7. turėti puikius derybinius, bendravimo, darbo tarpkultūrinėje, tarptautinėje komandoje įgūdžius,

6.8. turėti ambiciją ir entuziazmą pakeisti esamą situaciją bei pakelti organizaciją į tarptautinį lygmenį.

7. Vertinamos papildomos kompetencijos:

7.1. Gauti patentai (paraiškos, nacionalinis ir (arba) tarptautinis patentas),

7.2. Vadovavimo projektams patirtis (nacionaliniai ir (arba) tarptautiniai projektai),

7.3. Daktaro mokslinis laipsnis,

7.4. Verslo vystymo patirtis (įkurtas bent vienas naujas inovatyvių, šiuolaikinių technologijų verslas).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VADOVO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis vadovas vykdo šias funkcijas:

7.1. užtikrina efektyvų išteklių valdymą, siekiant įstaigos strateginių tikslų bei įgyvendinant kasmetinius veiklos planus šiems tikslams pasiekti,

7.2. organizuoja MPT darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, atsako už įstaigai iškeltų tikslų, priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą,

7.3. aktyviai bendradarbiauja su dalininkais bei įgyvendina jų poreikius įstaigos veikloje,

7.4. rengia viešosios įstaigos strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus, planuoja įstaigos biudžetą, rengia mokslo ir technologijų priemonių projektus, teikia juos ES, LR ar Panevėžio miesto savivaldybės programoms ir fondams finansavimui gauti,

7.5. vykdo strateginį ir einamąjį įstaigos veiklos darbų, organizavimo planavimą, kontroliuoja jo vykdymą, teikia ataskaitas įstaigos dalininkams,

7.6. rengia projektus MTEP ( mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityse), inicijuoja projektų  paraiškų teikimą, vykdo finansavimo šaltinių paiešką, administruoja, koordinuoja ir kontroliuoja projektų įgyvendinimą,

7.7. skatina ir inicijuoja mokslo ir verslo partnerystę,

7.8. vykdo PMTP veiklos rinkodarą ir viešinimą,

7.9. valdo ir prižiūri įstaigos turtą, materialiai už jį atsako,

7.10. atlieka kitus veiksmus , kurie yra vadovui numatyti  teisės aktuose bei įstaigos įstatuose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Panevėžio MTP dalininkams.

_________

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  3. Gyvenimo aprašymą (europaas formos).
  4. Užpildytą pretendento anketą.
  5. Dokumentus, pagrindžiančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  6. PMTP įstaigos veiklos programą, apimančia dabartinio PMTP analizę ir strateginį planą.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos 2017 09 07 iki 2017 09 20

Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai ar siųsti registruotu laišku.

Konkursas susideda iš dviejų etapų: egzamino raštu (30 testo klausimų) ir pokalbio.

Dėl informacijos kreiptis į VŠĮ  „Panevėžio mokslo technologijų parkas“, J. Žemgulio g. 46, Panevėžys, 124 kabinetas, tel. (8-655) 62606,  el. p. info@pmtp.lt.

Konkurso organizavimas ir nuostatai>>